قوانین تامین اجتماعی

بیشتر بدانیم و بهتر استفاده کنیم

دانستنیهائی برای پیمانکاران وکارفرمایان محترم درباره مقررات تامین اجتماعی
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: کارفرمایان ،پیمانکاران

آگاهی واطلاع کارفرمایان و پیمانکاران محترم میتواندنقش مثبت وسازنده ای دراجرای بهینه قوانین ومقررات داشته باشدوازورود ضرروزیان ناشی ازعدم اطلاع ازقوانین ومقررات جلوگیری نماید. درهمین راستا سعی مینمایم درمقاطع مختلف بازبانی ساده مقررات موجود دراین زمنیه را برای مخاطبین تبیین نمایم واین آمادگی رادارم که با حضور درجلساتی که ازسوی کارفرمایان وپیمانکاران محترم تشکیل می شود به بازگوئی وتشریح بیشتر موضوع بپردازم .


قانون اصلاح جرائم مصوب 8/4/87
ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: جرائم

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم ارسال صورت مزد وحقوق (لیست )

- کارفرمایان کلیه کارکاههای مشمول تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه راحداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .درصورتی که کارفرمایان از تنظیم وارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور خوداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) همان ماه خواهند بود .

2-مابه التفات ناشی از مقایسه لیستهای ارسالی کارفرما وبارزسیهای انجام گرفته (کارگاهی ودفاتر قانونی )درماههائیکه کارفرما لیست را در مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی گردد . بدیهی است چناچه کارفرما لیست برخی از ماهها را خارج از مهلت مقررقانونی وباتاخیر ارسال نموده باشد منحصرا"جریمه تاخیر لیستهای ارسال شده محاسبه واخذ میگردد

3-درمورد آن دسته از کارفرمایان که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان خود به سازمان امتناع ویا برخی از ماهها لیست ارسال نمی نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان حق بیمه همان ماه طبق بارزسیهای انجام شده می باشند .

4-پیمانکاران که اقدام به ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد دردوره اجرای پیمان می نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست نبوده لیکن در درماههائیکه کارفرما لیست را خارج از مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان ده درصد (10%) حق بیمه مثعلقه خواهد بود .

5- آندسته از پیمانکارانی که علیرغم دارا بودن فعالیت بطورکلی دردوره اجرای پیمان از ارسال لیست کارکنان شاغل خوداری می نمایند مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست به میزان (10%) حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد خواهند بود .

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم پرداخت حق بیمه

1-کارفرمایانی که درموعدمقرر دراین قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه ملزم به پرداخت جریمه نقدی  به میزان دودر صد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده  به ازای هر ماه تاخیر می باشد

2-مانده بدهیهای اعلام شده به کارفرمایان کارگاهها و پیمان کاران از تاریخ قطعیت مشمول دو درصد جریمه ی تاخیر تادیه ی ماهیانه ی خواهد بود.

تذکر:درخصوص آرای هیات های بدوی بامبلغ کمتر از یک میلیون وپانصد هزارریال وآرای هیات های تجدید نظر تاریخ ابلاغ رای ملاک محاسبه جرایم تاخیر تادیه پرداخت می باشد .

3-درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تیدیل به حال شده واز تاریخ تبدیل به حال جریمه نقدی تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیر محاسبه میگردد وجرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد .

4-جرائم کلیه بدهیهای گذشته کارفرمایان که در صورت عدم پرداخت از تاتصویب این قانون به ماخذ دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیرتمام یا کسر بدهی قطعی شده محاسبه میگردد.


موادقانونی مرتبط با پیمانهای مشمول تامین اجتماعی
ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: پیمانکاران

ماده٣٨ قانون تامین اجتماعی :درمواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یاحقوقی واگذار میگردد کارفرما باید درقرادادی که منعقد میکند مقاطعه کار رامتعهدنماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی رانزدسازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه رابه ترتیب مقرر درماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی بپردازد.پرداخت پنج درصد بهای کل کارمقاطعه کارازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهدبود درمورد پیمانکارانی که صورت مزدوحق بیمه کارکنان خودرا درموعد مقرربه سازمان تسلیم وپرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنابهدرخواست سازمان ازمبلغ مذکور آزاد خواهد شد  هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازدمسئول پرداخت حق بیمه مقرروخسارت مربوطه خواهدبود

تبصره الحاقی به ماده 38قانون تامین اجتماعی :کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی ازمقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال ازتاریخ خاتمه وتعلیق یافسخ قراردادآنان گذشته ودراین فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل دراجرای قرارداد و ارائه  مفاصاحساب سازمان مراجعه ننموده اند را ازمحل پنج درصد کل کار وآخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند .

ماده 41 قانون تامین اجتماعی :درمواردی که نوع کارایجاب نماید سازمان تامین اجتماعی می تواند به پشنهاد هیات مدیره وتصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد رابه کل کار انجام شده تعیین وحق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه ووصول نماید

 


طبقه بندی قراردادها
ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی ازنظرنحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم میگردند.

١-قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

٢-قراردادهای غیرعمرانی

٣-موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی


قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قراردادها

طبق مصوبات ١٢٩ و١۴٣ شورایعالی تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول طرحهای عمرانی تلقی میشوند که دو شرط زیررا تواما دارا باشند

١-قرارداد براساس فهرست بهاء سازمان مدیریت وبرنامه ریزی منعقد شده باشد

٢-تمام یاقسمتی ازبودجه عملیات از محل اعتبارت عمرانی دولت تامین شده باشد

ماخذ حق بیمه

الف-قراردادهای مشاوره ای

حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا ١۴ درصدناخالص کارکرد به اضافه ۶/۱ درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۱۵ ناخالص کارکرد میباشد (۶/۳ درصد سهم مهندس مشاور و١٢ درصد سهم کارفرما )

ب-قراردادهای اجرائی

حق بیمه قراردادهای اجرائی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶ د هم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا    ۶/۶ درصدناخالص کارکرد می باشد (۶/۱ درصد سهم پیمانکار و۵ درصد سهم کارفرما )


قراردادهای غیر عمرانی
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قراردادها

کلیه  قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده دربخش طرحهای عمرانی قرلردادی غیرعمرانی تلقی میشود

 

محاسبه حق بیمه  

1-حق بیمه قراردادها ئی که دراجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا" بعهده    وهزینه پیمانکار میباشد  ویا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده ونوع کار ایجاب نماید که کلا" به صورت مکانیکی  انجام گیرد به ماخذ هفت درصدناخالص کارکرد  به اضافه یکنهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری میباشد .

2-حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی وخدماتی که بصورت غیر مکانیکی انجام می پذیرد ویاتجهیزات ووسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه وبصورت رایگان دراختیار پیمانکار قرارداده می شود به ماخذ 15درصد ناخالص  کارکرد به اضافه یکنهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری میباشد .

3-درمواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده وهزینه پیمانکار وقسمتی بعهده وهزینه واگذارنده کار میباشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده میشود وسپس حق بیمه طبق بند یک محاسبه میشود .

4-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری واختصاصی آسانسور وتاسیسات وماشین آلات وآهن آلات درقراردادهای سوله سازی که تهیه آن دراختیار واگذارنده گان کار است وپارچه درقراردادهای دوخت ودوز وآسفالت درقراردادهای جاده سازی وخیابانها ومحوطه ها وموکت وکف پوش وکابینت که توسط کارفرما تهیه وبه صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده وقیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود .

5-درمواردی که موضوع قراردادارائه خدمات بوده ونوع کار ایجاب نماید قسمتی ازعملیات به صورت مکانیکی (با وسائل وماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) وقسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش (درصد)مکانیکی به ماخذ هفت درصد وحق بیمه بخش (درصد)دستی به ماخذ پانزده درصد به یکنهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود .

6-درمواردی که وسائل وابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه وبدون دریافت کرایه (بصورت رایگان )دراختیار پیمانکار قرار میگیرد دراین حالت عملیات دستمزدی محسوب وحق بیمه آن کلا"به ماخذ 15درصد ناخالص  کارکرد به اضافه یکنهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد .

7-درمواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه رابا انعقاد قراردادبه پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قراردادهای پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه ووصول ودرصورت ارائه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصاحساب دریافت داشته اند ازکارکرد پیمانکار اصلی کسر میشود .

 


حالات خاص قراردادهای غیرعمرانی
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قراردادها

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی وفنی وصنعتی میباشند

نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی وفنی وصنعتی درارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند واموراجرائی پیمانها درگارکاه آنها انجام می گردد به شرح ذیل میباشد.

1-اشخاص حقوقی:درصورتی که پیمانکار شخص حقوقی ودارای دفاتر واسناد قانونی بوده ودفاتر آن مورد تایید سازمان باشد دراین صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی ازدفاتر قانونی مفاصا حساب قراردادصادرمی شود شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاترقانونی  این قبیل پیمانکاران را دراولویت قرار دهند .

2-اشخاص حقیقی :درصورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی وفنی وصنعتی (کارگاههای دایر که دارای مجوزفعالیت از مراجع ذیربط میباشند ) ودرزمان اجرای قرارداددرشعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده ولیست کارگران شاغل درگارکاه راارسال ویاتوسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هرگونه بدهی بوده ویا آن را پرداخت نماید مفاصاحساب قرارداد آنها صادر میشود .

تذکر:کارکاههایی که منحصرا"برای انجام کار موضوع پیمان دایر میشود درزمره کارگاه تولیدی وفنی وصنعتی محسوب نمی شود .

 

پیمانکاران محترم

لطفا"دراین بخش به ادامه مطلب توجه فرمائید وآن راکلیک نمائید